Приколы для друзей цитаты

Главная страница сайта

Чтобы порадовать ваших друзей,
Мысль сформулировать точно.
Стаусы для социальных сетей
Пишем мы денно и нощно
Цитаты великих и фразы простых,
Стихи на разные темы.
Приколов много всяких смешных
Чтоб разукрасить все «стены»
По темам ищите, или по авторам
Новые статусы, лучшие.
Сайт «Миллион статусов» дарит вам
Позитивную веру в грядущее!

̷Е͜сли̶ за͞сун͢у̕т̕ь ͡р͜у͢ку в̛ ͢б̵а͡нк͜у ́с с̵ерной ͜к͝ислот̷ой̧, ͞то ͜по͜ч͢у͜вств̢у̨еш́ь̡,̛ ч̛то̢ у ̨б̨а͜н̢ки͝ нет̛у д̡на͝.

̵Ед͝у̛ на м͜а͡ш͝и͜не,̶ ͟вс͡е ͏пешехо̷ды — к͟озлы͘. ̵И͝ду ͜п͡еш̢ко̶м͘,̕ ̷в̀с͟е ̡в͞од̧и͝лы̀ ́—̀ козл̧ы̶. Еду ̶н͞а͝ ̕в̧ело̧си̡п́еде, — ̡в̢а͟ще̡ ̧все̷ ͘к͞оз̵лы!́

Это какую ж͘е҉ ͜с̵ил͞у̛ в̀оли҉ ͟н͡ужн͝о̷ име҉т͝ь, чт̛о̡бы̷ дер̶жа͜т͞ь дом̕а а͝л̨к̛о͘г͝о͢ль ͜на͢ в͢с҉як͡ий͝ с̵л͞у̨ча̕й̧?͟ ̀У͝ м͢еня, напри̧м̕ер,̸ ̸в̵ся̷к͏и͡й̡ с̸луч͢а̶й́ н͢а̨с͡ту̕п̵а̷е͢т, ͘как̸ т̕ол͘ько до͠ма̨ п͜о͏явл̀я͞е͡т͢ся̛ алк͟оѓоль.͢..͘

̊̓̋̄̍ͫ̚Вͨ̑̏ͮт̅ͧͭ͒̈́о̆ͣ̌͋ͩ̉р̀ͪ̌̽ͤ͒о̅ͦ̐̚й ̑̾̍ͪ͒̍б͋ͤ̓р̓̍̆̀ͫ̄̔ак͋̉ ̄̽̈́-̎ͧͨ̃̈́̒ ̽̔ͥ̽э͌̏͛̈̏т̐̀ͧͧ͗ͤо͒ ̊͑̿̀ͥп̿о̏̓͒̐̅̄̍б͌ͭ̿ё̅ͣ͋д̍а̉̈́̃̂͋ на̇̄̎ͮ̾̽̚де͆ͬ̈́ͦ̍жͯ̇ͥ͌̄̓дͮͬ̅̈̌̈́ы̇ͬ̽̾ ̌̓̿̒̊͑̔нͫа̅́͂ͮ̇͐д̈̄ ͊ͥ̀̔ͪ͒зͦ͛дрͪ̈́̿͌̌ͩа̄̅ͧ͌ͣ̐в͐̅ы̽̈́ͬ͒м̆̎ͥ͛̓͋ ̈̅̒сͤͬ̉̃͐̽ͯмͤͮͫͥͫы̇сл̄о̑͐̋ͥ͒мͩ́ͯ̐ͬ͋͐.̀̓.̍̐ͧ͑ͧ.̍ͮͪͣ

В̾͂̈̀ͮ ͯͪм̔и̨͗͊̆̔̚р̅̃̄̑̿е̨͊ ̋̃̀̀е͆̄̾щ͢е̉͝ ͯͭͭ̒̉͗̍т̈́̑ͩͨакͬ̎͋̂ ̾̐ͦ̔͢мͩ͒ͮ̇ͮнͣͧо̆͋̊̆͏го̇̏ͧ́ ̆̆̾̂̆̓̅͜гͩ̊̆̽͟р̓̄а̒̔ͦ́͂б͋л̨е͐ͥ̂ͥͧͥй͑̈́̇ͫ͛̂,̧ͤ̍̉̇͒ͯ ͤͮͩ̋н͐͌̍̄͜а̶̔̀ͩͯͣ͆ ͭ̍ͣͩͣ͆͏к̽̄҉оͮͦ̍ͦ̈ͫт͛̊̾ͪ̑ͣ͡о̊͗̆̂̚р̇̈́̒̾҉ыͦ̎̂̒еͥ̔ͨ̃ ͦн͌ͤ̍̽̊̚͠е͐̑͡ ̎̎ͯ̔͡с̓ͩ̐ͩ̓̌т̧̽͌у̓ͭ̓̍҉п̡̇ͮаͪ͑л̶̎ͨ͐̑̓͋͊а̓ͫ̈̆̑͌҉ ͨͪ͌ͣ̾̄̆н̊͛ͯ̇̆о͋г̨ͭ͆̆̒̽͑̓а̐͊ ͛͆̒͏ч̸̉ͥе̸л̴̿ͩ́͂̇̾͆овͣ̎ͧ̏͗̑е͐ͭ̔̎̒͘к̿ͧ̔̋͗͐а̂ͪͯ͌̎̆!̢ͯ͛̍̆

Е͜сл͞и ̢пр͞ил͜ожи͠ть̨ ̸ух̀о͏ ͘к̵ ̵с͜виде͝т̀е̢ль̨с̵т̢в͘у̴ о ͝б͏р̡а͞к̴е̧, то ̶можн́о̷ ̨у̧слы̕шат͠ь͞,͢ ̡к̵а͏к пл̶а͏ч̀ут̵ лу̴ч͜ш́ие̛ го̵д͘ы т҉вое̵й ̛ж͟и̛зн́и͢..͠.̵

Му҉жики то͜ ͞л̕ад̶но̴ жен̶я̕тся...̕ Чтоб̨ ́и͠м с̨т̨и͜рал͝и,͢ ͡у̢бир̢ал̨и͜,͡ г̕о̕т͡ови͢ли̧..̡. ̕А̀ б̷аб́ы̕ ̀т͢о ͏чё замуж ҉ломят̶с͢я?

̾ͤ̽̉ͤМͮͩ̿͋͐̚атͦ̇ͬ͊ͥ ̍̂̅ͥ͗̆̈-ͬ̎ͩͨ ӱ́̈н̂ͭͧи̍ͤ̽ͤв͑̌̂͂еͮ͌̈́р̓̽̄̌̑̂̃сͫ̓̐аͦͨ̂̚ль͋̉͊н͐͛͋͆ͬ̓о̽͗̚е̄ͦ̌̚ с̈́ͤ̿ͦͥ̔̏р͒̋͐ͪ̽ͮѐͪ̂ͨ̏ͨд̌̃с̇ͦ̾ͤт̓ͩͦв̽̇оͭ̉́͛ͨ ̏̈̈дͭ͗ͮͭ̀̒ͪл̌ͮͣя͋̎̓͋͑ ̐̈́̐̌͌в͂ͣ͋̽̑͂ы͛ͫ́̇̚р͌͛͛̾̿̊аͧ͊ж͛е̎̐̌ͥͣ̑ни͆́ͨ͂̏̉я ͒вс̑еͦ͐̅х̈́͗͒̌͒̄ ̊̔͌в̈́ͮ́͌̚иͪͭ̌͊̌ͤдͣ̽͐̉̍ͣо̋̚в ͆ͥэͪ̽͋̓мͧо̀ͧц͐̀ͣ̄̒ͧ̉ий.̄̌.̍̊ͣ.͋̈͋

Ж̔ͮ͒̎ͩ̚изͭͦнь͌̌̿̏̈ ͩ̄-̈́̓͊̓̃̃ ̂̓̔иͥг̅ͧͩ̏р̓а,ͫͮ̐͑ ͑̉͆и̅гͩ́р̽̃̿́̃аͫй͊̾̈ ̓̈̔ͯ͋̾к̈͐̓͋р̇̃ͨ͊а̾͑͆̊̓ͯсиͪвͨ͊оͣ!

С̷е̕го̀д͢н͞я по̨н͞я͘л ͘о́дн̷у ͞важ̢ну̶ю в͡ещ̢ь̧,̢ ͘ж̕е́н̷щ̶и̵н͡ы͝ ̨- они к̵ак̸ ч͞и҉п̡с́ы, ̛ну̸ и͞лѝ ͜к̢ол̕а.͡.͠. В͝р̕едн́ые,͞ ͠н̧о ̸о̀ч̛ень хоче҉тся!

͑ͯӮс͋̂ͯ͌ͫ̚л͗̆̉ы̂ͪ̋ш̆̒ͮ̎̊а͋ͤ̽̉̅̎в͋̒͌ͩ̉ ̎̊ͦͣͫмͭ̍̋̚̚о̒ͤͭ̏ӣ ͌̽̍̅ж͗̓͛̈͊͗̿е̌ͩ̉̌л̌а͛͑ͦнͣ̊͋̂͗̂иͣ̚яͬ̈́,̂ͭ̔ ͦͫз̒̒͌ͪ̇ͤͤоͦ͂̎л̇ͬот̅̌а̔̈́яͤ͆ͦͦ̊͒ ͫ̂̒̇̚̚рыͯ̓ͮͥ̂б̉͗͊̄ͯͫͣк̅ͣ̈́̽̃̅а ̒ͩ̉͆̑сде͐̔л̃аͪ̎л̋ͦа̊͑̂̔̔̈̈ ͫ̍̋̐̍͊̒в͌́͌и͌̆ͩ̌̚дͩ̾,ͪͦ̽ͯ̿ ӵ́т͗о̃ ͒̽͂сͫ̿д̽́о̎хͣлͮ̔̊ͫͩ̾а̾̈ͨ. ̂

Я по͠м̀н͞ю͡ чу͜дн͟о͏е̨ мгнове̵нье̢ ̨мне п̷одклю̴ч͜или͡ ͟и͜нте̴рн̧ет͞ и̵ п͞о͏сле это̡г̨о ̶мг̷новень҉я̸ меня̸ ͏в͏ р̢е͘ал͝ьно͟й ̧жиз̸ни̸ н͢ѐт!̕ ̵

В̰̱̟̻̖ы͔̦͇͓͓͈̻́ ͕̹̻̰̤̺̘з̻̼͉̹̱а҉͙̥с́н̦̥ё͝т̷̠͉̼̰̠ͅе̴̺̪͍͎͈ ̫͉̠в̝̥͍д̢̟̼̫͓в͇͖͔̞̰͟о̗͉̺̘е̬̬ ͘б̹̮ы̟̩̻̺͎с̳̯̳̤тре̰̪͇̺̖͡е̢͕̩̲,̸͈̺͚̣̭ ̰̤͙̦͔̼̜͢ес̲̮̮̭͡ͅл̬͡и͠ ̵͇б̙͚͟ͅу̛д̣̯̼̲͞е̷т̡̲̭͕̠е̖ ̱̘̀с̪̀ч̮̠̝͈͟и̛̭̟т̼̠͓а͡т͕ͅь̺ ҉̖͉̯͓ͅп̤̱̘о̘̮͟ ̺͚̜͓̝͘д̱͔̥̠̰͎в̗́е͚̗͓͞ ̶̻̻̼͈ов̭͓ͅц͎͓ͅы͖ ̼̞̻̗̞̤̩͡с̯̖̱͖р̹̣̬̘̘а͉̤̮̩͠з̯̹͍̟̹̟у.̀.͉̦͉.̛

Дур̨аки ͏у̷ч̀а̀т͢ся на ̴сво̕и͠х ͡о̶ши҉б͘ка͏х̷, у́мн͘ы͏е͠ н̛а͡ ч̷уж̡и̕х̡,̷ а̧ му̧д̸рые с͞м͏отр͟ят ̢н́а н̷их̡ ̢и̢ не͝спе̢ш̶а̀ ̡пь̴ю̧т пив̨о..͠.̨

̼̠̠͉͕͕̥С̯͚̤͖͕е͍̜г̘͙͕̲̗̱о̖͖дн͕̭͚͙̮я̘̝̜̳͚͉ͅ ͉̝̱̜я̦̝̫̬̙͓ ̦̗ͅб̦̖̻̫͕͙̰о̮̯р͇̟͎о̯͖͓̻̹̬̣лся̰̠̺̞̠̭̩ ͍͖͓̳͙̺ͅс ̬̮͇͕͇͓̭т̫̖̹̗̳у̱̙̣͖̟̻̬п̫̤͕̲̝о̬̟̥̣̳͙̣с̫̯̩т̩͔͎ь̝̺̬̘͙ю̺͈͈̻̪̻.̗̦̦͚̬̠̣ ̱̗̠̗И͉͔̭ ̟т̗͎͓̤̙̯уп̼̘̣о͕̳̺ст͓̺̠̠̪ь̙̺̣̟ͅ ̪͖̹̜п̳̜̳̼̫͇ͅо̙̫̪̣б̗ͅе̲͙̗̲̳͓ͅд͖̠̥и̫л̮̬̭̤͍ͅͅа̩̠̘͖.͈̺ ͙̪͎

К̴раси̡ва̧я -̶ ͠это͡ к̴ог͞да̧ к͢ра͠сив̛а̨я́,̵ а̕ ͏н͏е҉ ̕ко̧г͢д̛а̷ гр̵удь в̶ы̡вал̶и̛в̢ае͠тс̨я̨ и́ ͢трус͢ы в̕и͏д͏н̧о

П̶а̕п͝а̢, папа̕,͜ ̶а к̧то ̀эт̕о҉ там̵ в҉ ͟угл͡у ̷-͟ ́л̶о͠хма͝те̶нь͠ќий͏,̧ ͏с к̵р̢асны͜м̵и гла̷зк͞а̛ми͜,͏ всю ͏н̀оч̨ь͠ ̡си̢дит??̸?̕ ҉- ̡Н͞е ̴б́ойся͢, ͡д̷о҉чк̶а͡,̸ э̨т͏о̛ же ͜наш̀а̡ ̛ма̸ма в͘ Од̡н̕ок̢л̨а̛с͘сни̡к͏а̢х͜..͜.͜

̶С̢а҉м͡ы҉й ̷луч̶ш̷ий ф́эн-̛ш̶у̶й̶ - э̀то ког̨да ̡од̛и̨н̴ х͢олоди̶льник ̨стои͢т͟ ̴возле͘ ͢ко͝мпь̷ю̸т̸е͏р͏а, ̢в͜то͏р҉ой͘ ́–͜ во͠зле ̨те͡ле̶в͜изор҉а҉, а тр̛е̛ти͠й̀ ͏– ̴возл̧е̸ ̸к̀р̶ов̛а̢т҉и.͘

–̡ ̨Ма̢ма̕, а ̸к̵а҉к ҉мы поя͘в҉ил͘ис͝ь͠ ̷на ͢свет̨?͜
– ͡На͜с с͠о̸тво̴рил Гос͡п̷одь.
– А п͞ап̵а̴ ск҉а̕зал̶,̶ ̨ч͜т͠о ͜мы̕ пр̨ои̨з̕ошли̛ о͘т обе̷з͏ь͟ян͞.͠
–̴ ͝Ну͡ ͟пр͝о͟с́то ͟я ̴теб͡е̧ приколы для друзей цитаты п̛ро͝ ͜с͟в̷оих ̕ро̴д͠с͟твенн͝и͠к҉о҉в р̢а͜с̡с̡ка͏з͏ы̵ва҉ю,͘ а о̕н͘ про ̸св͠оих..̡.͟

͐́ͪ̒͛̚Г͛͗ͥл̔͒ӓ́̾ͥ̉в̇͑ͬ̅͌͌н̃́͒̈͋ͥ̂о̒̑̾ͬе̏̍̅͒ ͊вͪ̊̊̚ ͆ж̃ͭ̇ͩͤ̚и̏ͣ̈͌͗ͨз̆ͭ̅̇͌̄̚н̔̌̿́ͪ̋̃и ̀̇ж̎ͪ̓̂̽е̃нщ͊ͫ̋и̎̔̓̈́ͧ͒͑н̀̎̍ͦ̍ы͌̿̄͋̀̎ ̆͂̔͌̄-̓͊ ͮ͐̓ͩͪ͗н̌ͨ̅̅̄а͛́̽й̄͊ͫͩт̇̈и̓̍ ̌ͮ̓̐̀ͣб̉ͧ̇̐ӑ̿ͦ̓͐̏͌лаͥ̏̄͂̈ͧн̄с̾ ̎͒ͫме̋ж̂ͪ̑͆͑̾ͫд͂̂͛у̀͊ͤ̒̑̚ ̍ͭ̑͂͗̽е͂ͮͭдͩͧ͐̊͑о̎̀̋͊́̈йͦ͆̑ͪ̚ ͑и ̂р̈ͥͥ̃̾͂̓а̽̽̑̀̅̈́зͬͫ͆͐̓ͪ̚меͬ̈́͛̉͊рͤ̏̽о̔ͥͪмͧ̚ ͩͮͬжͧͯ̎ͫͭо͌͂ͫ̔п͊̎͛ͭ̆́͌ы̽̄ͬ.ͮ̏̇

Очень ̷х͟очу ̸по͘ехать͝ ̕на̵ ̴ка̸кое-н͡ибуд̶ь͠ о̸з̨е́р̡о ̛н̧а р҉ы̛ба̷л҉к̡у̷! Чтобы в͡ ͝5̨ у͠тра̕ с̨ѝд̶еть̛ на̛ ͝б͢е͘ре͞гу͝: ти͠ш̨и̢н͡а...̢ ͜в̧с͞я при̴ро͏д̡а͠ е̷щ̨е ̧с̸п̢ит.͞..͘ а ̶я у͢ж͠е во͘дочк̵у҉ п̛о̷пи͟в́а͠ю͡ ̷!̡!!͜

Н͜е͡п͜ь҉ющ͜ий ч҉е̨л͡овек ͝в̛ ̶пр̡и͝нц͠ипе̧ вызы͜в̧ае̷т̕ подо̨зре͏н͞и͡е̛!͜

̸Ск̛о͘лько ̷л̨юд͡я͏м н̛е̢ ̧д͞ов͜ер͢яй͢, ок͠а̴ж̶е͠т͞с͡я, ч̛то͝ ͏не͡ д̧о̵в͡е́р͞ят̡ь̴ над͘о͘ ͢было̷ ещё́ бо͝л̕ьше...̧

̶̗̥̗̣П̼̬͍͔͔̠̜͠о̙̞̱͎с͖̱͚̟͍͘л̸͔̮̘̫̪ͅе̜͈̮͈̼ ̨̬т̶о̩̻̥̫́г̬̹̝͔̙̻͚͡о͈̗̩̫͎,͈̮̪̼̙̘̬ ͔͞к̯̗а̘̦͙̞к ̝м̦̦е́ч̺т̖̞̮͓̭ы̺̥͉̫̻͜ с͍͔̥̪͞б̫ы̷͔͈̰̗̝в̯̦а̫͙̮̟ю͜т̭с̹̬̘̪я̫̘̝̪͢,̝ ̭̬̫͖͞я̴͙̭̯ ͕͇̗̯̼͙о̫̤̠̼ͅб̫͕̣͉̥̻̗ы̵̲̙̩̳ч̡͇̱̦̥̫н̛̲̩͇̹о҉̜ͅ ̧̰͚̪̤п̵̹̟͍͓̖р̺̫̜̫̫̣о̳̩с̠ы͖̹͉̗̟͎п̱͉̰̠̩͔́а̨ю̝̟̜͖͙̦̦͠с͈̦̗̺̩ь..̛͎̝̬̠̠͓̪.̟̼͈͕̳̳͍
.

͠М̶не͢ ро̷дите̷л͘и͠ г҉о͢во̧ри͜л̨и, ͡что ме͡ня в ͠ка͟пу̡ст̕е҉ ̀н̵а̶шл͢и̴.̴ Я͞ ̵ж̶е с̧во́и͢м̧ ̵де͟т͜ям̨ скажу̶,͞ ͡ч͜т͜о҉ ͝я их̛ с и̛н̛т̷ерне̵т҉а с҉к̶ач͢а̴л...

͔̰̰͔̤В̮͔͚̯̺̤ ̱͖п͔̤̘̝ои̰̭̟̱͎̬̭с͕͖̫к̣̱̦̱̭а̱̝̲х̲̲ ̩̱̳̦п̖̲̞р̹̤̳̺̖и̹̮̖̭̬̳к̫͎̖л̲̠̙̹̯ю̮̞͕̞̦̼̤че̙̘̭͎͚̣н̬̘и͔й ͙͈̤̮̭͈г̤͈͉̩̖л̗͙̝̙̹а̠̣͍в͕̦͖̣̟ну͖̳̺̜̻̹ю͈̭̟ ͇͕͖̥р̘̩̰̠о̘̺̹л̹̬̼͍̖̮ь̺,̠̞̬̭ ̰͔̯̦̤̝̗к͈͈а͉̥̟͖к̱̲̦̦̭̞ ̰͎͉̹͈п̮р̪а̮̼̘͔в̹͔͍̤͉̟͍и̣̞л̯̗̩̳͈̜ͅо͎̝̮̯͓,͓̲̬ ̯͖̝̙̻ͅи̗͔г͎̘̹р̗а̣е̲̮̭т̹̹͇̤ ̣͖͕̙̦с͇͍̝͉̬̲о̱̣̦̝ͅвс̜̪е͈̥͓̱̼͎м̣̩ ̣̲͓̪н̯е̰̜͉͇̲̥ г̘̜̺̺ол̯̱̹̹̜о̪̙̙̝̙ва̹.͎̳̤.͕͉.͉̹
.

̂̎̆͗ͩͪОͮ̅ͯдͯ̊ͪ̔̔̒̓н͐ӥ́ͯͬ͆ ͌ͤ͑̂̂о̀ͮт̓̋̓̽̂͒дͣ͗ы̍̈̾̿ͨ̚х̋ͮ͛аю̌т͐̾͛ л͊̊̈́͋е̚т͋̑о̌ͣм̄,̍ͧ̾ ̂͋д̊̓рͩ̄ͩ̂̅͑у̂ͬ̏̚гй͗ͤͮе̌̂̓̒ͫ̋ͭ ̀̾̈̂-̓̂̏̈́͂́̀ ̇̅̑ͫ̇̓̑та̂̓ͥ͑м̆̎,ͦ ͬ̿̓гͨ̊̃д̍̔̾̂ё́̍̊͛̋ ͊̍ͥ͌л̓ͦ͑ͬ̈е̾͒́̍͐̾тоͯ̏̾͋.͛̑.ͮ̃ͨͬ.

С͔̅ͭͧ͆̚м̝͈̠͖ͫе̥͗̉̓ͬ͒̄̀х̳͛̉ͥ͐ ̪͉̪̬̜̌ͥ̃кͯͯ̾ͫ̀о͖̲͖̭̪̞̻н̼̬̙͙̲͗ͦ͌е͉̼̗͎̖̾ͩͥ̿̿ч̹̗̘ͪн̲̚о̰̼̲̲̙̹̗̎̄̽́ ̗л̫̂͐ͬͦ̿ͬӱ͉̭̩̫́̒͛ͮ̏ӵ̪̞̰͖̱͐̒ͣ͊ш̥̬̣͍͐̅̚е̳̱͍͍̃̈́͐ͤе̺͓̻̖̤̳̪ͫ̓̆̋͋ͫ ̗͊ͨ̋л͙͍͍͇̫̟̣͊ͣ̅̌̔͒͒е̜͎̹͋̄̆̓͛ͣ̚к̝̣͉ͫ̓а̥̞̮̼͗̀̉ͣр̬̙ͅс̦̗̱̗͔́т̗̖̬̳͔͉̒̾̒̔в͈̳̥̎͐̈́ͥ̑̀о̐,̞̀̚ ͉̝̪͔̪̏̈́̃̋н̪̙̙͎ͬ͑̌͊͆̓о̩͔̱̘͉̒͊ͬ̂̈́̈ ͈ͩ̉͗н̓ͮ̌̐е̣̦͆ͪ͆̀͌ ̹͇̰̫͈̹͑п̯̫̭͕̞̤͇̔͗̾̒̚р̱̜ͯ̊̓̋̍̆̐и̲̜͆̎ ͑͋̈́͛ͮ̚п̬͍̖̞̿ͧ̎̑͆͒о̻̬̹̮͇ͪ͆ͤͤн̬̭̟̜̠̠̾̿̈ͨо͈̤̜с̥̘ͧ̐ͭͩ̇ͩ̔е̹̪̟͇̌̅ͦ̓ͥͅ.̮͈̫̒͆̈͌.̰͎̮̦͔͖̾́ͧ̈.̞͍̈́̉͒̐̚

В п̨с͝и̕х̧у̡ш̕ке҉ ͠кри͏к ͘из҉ ͟п̧ал̡а͞т͜ы:͞ ҉Я ̴п͜о͢сла͜н̢н̛и͠к бо̡г͢а!!, ̴и к͠рик̕ и͞з̛ ҉друг̡о̀й: ̨Я ̧никог͟о не ̀пос̕ы̶ла͟л͏

ͤͭ̀̄Ч̋̽̑ͬ̃̓е͑̉͗̑͌м͋̾ͦ ̆̓͗̒ͥ̍̂бͧ̌̃̾̑о͗ͬͮ͛ͯͥл͐ͭͣ̓ь̄ͥͪ́͌ͯше͒ͪ̽̾̃̽ ̃̌̇̔с͐̈̓͛ͮ̃ͧо̑̅ͫ̏̓͊ͫл̇нцͬ͋͑͌ͨ̈́а͑ͤ̇̇̃ ͤͦ̓́̊̓вͩ̒͐͐ͯͪ ̌ͨ̓̓̆̉ду̏̈̓̅ͤͮше̓̏̒̾̉,ͯ̏͗͆͒̅̚ т̍̐ͫ̒̽е̄ͩͮͦͤ̂̇мͫ̊ ̆̿͋̒̃яͩ̾̃ͭ͋ͭрͫ̓ͫͧͥ̓че ̽̄ͬж͐̚и̂̽̂̀ͦзͦ͛͐ͬ̈́̇нͮ̚ьͤ̌ ̃̔̈ͫв̔̎ͨ͊̅̈о͗̐к̍̒̏ͦруг̒̏̈ͪ̑!̈̊̽ͨ̈͗

ТОП пользователей

Все пользователи

© 2011-2017. Статусы, цитаты, афоризмы и пословицы. Раздел «Статусы».
При использовании материалов сайта активная ссылка на сайт MillionStatusov.ru обязательна!
Контакты:

Вход


Источник: http://millionstatusov.ru/Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Красивые афоризмы Фразы, цитаты, высказывания Поздравление с днём валентина дочери

Приколы для друзей цитаты Приколы для друзей цитаты Приколы для друзей цитаты Приколы для друзей цитаты Приколы для друзей цитаты Приколы для друзей цитаты Приколы для друзей цитаты

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ